Auto kasko saveti

Auto kasko saveti | Saveti vezani za kasko osiguranje

AUTO KASKO OSIGURANJE SAVETI


auto kasko saveti• Pre potpisivanja polise auto-kasko osiguranja pažljivo pročitajte uslove osiguranja;
• Auto-kasko osiguranjem obezbeđujete pokriće štete na vašem vozilu bez obzira na to ko je prouzrokovao štetu;
• Polisa auto-kasko osiguranja ne važi u slučaju promene vlasnika vozila;
• Ukoliko pre otuđenja vozila niste imali štetu, društvo za osiguranje je dužno da vam na vaš zahtev vrati deo premije za preostali ugovoreni period osiguranja;
• Imate pravo na smanjenje premije (bonus) kod potpunog auto-kasko osiguranja ako je vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali štetu;
• Ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu auto-kasko osiguranja, društvo za osiguranje ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus);
• Ukoliko ste ugovorili auto-kasko osiguranje sa učešćem u šteti, visina naknade biće umanjena srazmerno učešću u šteti.

Auto-kasko predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od štete na vašem motornom vozilu. Polisa auto-kasko osiguranja se zaključuje na period od jedne godine ili kraće (kratkoročno) ili za vreme duže od jedne godine (višegodišnje).

Predmet auto-kasko osiguranja mogu biti sve vrste motornih vozila. Sastavni delovi, posebna i dodatna oprema mogu takođe biti predmet osiguranja, ako je tako predviđeno uslovima osiguranja.

Auto-kasko osiguranje obezbeđuje naknadu štete na motornom vozilu koja može nastati kao posledica tuđe ili sopstvene odgovornosti i/ili više sile.
Auto-kasko osiguranje obezbeđuje pokriće štete i kod manjih nezgoda (ogrebotine pri parkiranju,manja ulubljenja i sl.).
Auto-kasko osiguranje daje i mogućnost da sami birate širinu pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo.

Auto-kasko osiguranje deli se prema rizicima koje pokriva zaključena polisa, a postoje i razlike u klasifikaciji između pojedinih društava za osiguranje.

 

Zašto je bolje ugovoriti kasko osiguranje direktno sa osiguranjem nego preko posrednika?

Auto-kasko osiguranje se deli na:

 

Potpuno, koje omogućava osiguranje od saobraćajne nezgode, oštećenja izazvanog spoljnim termičkim ili hemijskim delovanjem, groma, požara, oluje, lavine, grada, pada ili udara nekog predmeta, javnih demonstracija i manifestacija, obesti trećih lica i sl. Potpuno auto-kasko osiguranje može biti sa učešćem u šteti ili bez njega.

Delimično, koje omogućava pokriće štete do ugovorenog iznosa kod nastanka osiguranog slučaja. Zaključuje se za pojedine rizike, od kojih je najčešći rizik od loma stakla. Detaljnije o delimičnom kasko osiguranju pročitajte na linku DELIMIČNO KASKO OSIGURANJE.

Dopunsko, koje se može zaključiti uz potpuno auto-kasko osiguranje i omogućava osiguranje od krađe vozila, razbojništva, poplave, bujice, visoke vode, utaje, prevare i sl.

Visina premije auto-kasko osiguranja se razlikuje od društva do društva za osiguranje. Zavisi od više faktora, od kojih su najznačajniji: vrsta vozila (putno, teretno), vrednost vozila, namena (standardna, taksi, obuka vozača, rentakar), bonus, širina pokrića rizika i teritorija.

ŠTA URADITI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE?


• U slučaju saobraćajne nezgode odmah obavestite policiju (pozivni broj 192) i sačekajte službena lica da izvrše uviđaj;
• Obezbedite vozilo tako da se omogući bezbedan saobraćaj I pri tom ne vršite promene na licu mesta koje bi otežale sastavljanje zapisnika o saobraćajnom udesu. Preduzmite potrebne mere radi zaštite vozila od novih oštećenja.
• Pre potpisivanja zapisnika sa uviđaja proverite da li su svi bitni podaci uneti i da li je činjenično stanje pravilno navedeno, jer imate pravo na prigovor ukoliko zapisnik nije objektivno sačinjen;
• Zapisnik sa uviđaja možete podići u službi MUP-a nadležnoj po teritorijalnom principu (prema mestu gde se saobraćajna nezgoda dogodila);
• Nastankom osiguranog slučaja, u roku od tri dana od dana nastajanja osiguranog slučaja obavestiti društvo za osiguranje kod koga ste zaključili auto-kasko polisu, radi procene štete i ostvarivanja prava na nadoknadu;
• Ne vršite nikakve popravke na vozilu pre sačinjavanja zapisnika o oštećenju vozila;
• Ukoliko vam je u zapisniku o oštećenju vozila konstatovano „da je potrebno ispitati rentabilnost popravke vozila“, ne popravljajte vozilo dok vam ne saopšte rezultate ispitivanja rentabilnosti popravke vozila;
• Zahtev za nadoknadu štete sa potrebnom dokumentacijom treba podneti društvu za osiguranje kod koga ste zaključili auto-kasko polisu;
Društvo za osiguranje je dužno da vam u roku od 14 dana od dana kada ste dostavili kompletan zahtev obradi zahtev i učini ponudu za isplatu naknade.
Štetu kod auto-kasko osiguranja plaća društvo za osiguranje kod koga je motorno vozilo osigurano.

Izvor: NBS

Kalkulator kasko osiguranja     kasko osiguranje brodova čamaca

Kalkulator kasko osiguranja