Štete kod kasko osiguranja

Štete i kasko osiguranje

Šteta može biti: 1) DELIMIČNA i 2) TOTALNA

štete kod kasko osiguranja

1) DELIMIČNA ŠTETA
Kada na osiguranom vozilu nastanu samo delimična oštećenja i njegova popravka je ekonomski opravdana. Za razliku od totalne štete koja može samo jedanput da nastane, osigurani slučaj kod delimične štete može i kasnije ponovo da nastupi. Tako da je moguće da se pravni odnosi zasnovani ugovorom o osiguranju i dalje nastave. Samo se postavlja pitanje da li će osigurano vozilo posle delimične štete biti pokriveno u visini njegove preostale vrednosti(t.j. da li će doći do modifikacije osigurane sume), ili će odmah biti izvršena nadoknada štete i osiguranje nastaviti da teče bez promena u osiguranoj vrednosti i bez promena osigurane sume).

2) TOTALNA ŠTETA

U slučaju totalne štete osigurano vozilo nije moguće tehnički popraviti, ili je to ekonomski neopravdano, ili su troškovi popravke, uvećani za umanjenu vrednost vozila kod AO, veši ili jednaki vredosti vozila umanjenoj za procenjenu vrednost ostatka vozila. Totalna šteta može samo jednom da nastupi na osiguranom vozilu, te na njemu ne može više biti ostvaren rizik, pa prema tome ne postoji ni predmet dalje obaveze osiguravača. S obzirom da prestaje da postoji predmet osiguranja samim tim gase se i odnosi zasnovani tim ugovorom. Ipak važno je napomenuti da po opštim uslovima osiguranja osiguravaču pripada iznos premije za tekuću godinu osiguranja.

PRIJAVA ŠTETE

Potrebna dokumentacija

 • Popunjeni obrazac za prijavu štete
 • Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog)
 • Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila
 • Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila
 • Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila)
 • Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata (u slučajevima kada se uplata ne vrši servisu)
 • Medicinska dokumentacija (u slučaju nematerijalnih šteta)
 • Kompletan zapisnik MUP-a sa skicom i izjavama učesnika (osim u slučajevima kada je zakonom isključena obaveza obaveštavanja nadležnih policijskih organa)

U slučaju da je vozilo ukradeno neophodno je da dostavite i:
 • sve ključeve vozila (odmah uz prijavu)
 • polisu osiguranja
 • potvrdu o prijavi MUP-u (odmah uz prijavu)
 • potvrdu da vozilo nije nađeno u roku od 30 dana (naknadno se dostavlja po proteku roka)
 • kopiju saobraćajne dozvole (ukoliko je saobraćajna dozvola ukradena neophodno je da isto bude navedeno u potvrdi MUP-a)
 • kopiju lične karte podnosioca prijave (oštećenog)

Napomena: Osiguravač ima pravo da od osiguranika, ugovarača ili bilo kog pravnog ili fizičkog lica traži dodatnu dokumentaciju.

 ISPLATA NAKNADE ŠTETE
 • Utvrđivanje iznosa naknade štete (amortizacija - kod totalne štete, franšiza), osiguravač je dužan pristupiti proceni štete najkasnije 3 dana od prijave
 • Nema dogovora o uzroku štete ili visini: veštačenje
 • Krađa: ako se vozilo nađe u roku od 30 dana osiguranik ga je dužan preuzeti. Ako protekne taj rok radi se o potpunoj šteti, ali osiguranik, ako se vozilo naknadno (poslije 30 dana) pronađe, ima pravo zadržati vozilo ako vrati primljenu naknadu i zakonsku kamatu.

 VAŽNA NAPOMENA: Nemojte vršiti popravku vozila pre prijave štete

 FRANŠIZE - učešće osiguranika u šteti
 
 • Odbitna franšiza
 • Obavezna dodatna franšiza za ostvarenje rizika krađe, razbojništva ili protivpravnog oduzimanja vozila, iznos franšize zavisi od toga kada se krađa dogodila - što kasnije, franšiza manja (može biti 0%)

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.