Saveti za auto kasko osiguranja

Auto kasko osiguranje - saveti


auto kasko saveti• Pre potpisivanja polise auto-kasko osiguranja pažljivo pročitajte uslove osiguranja;
• Auto-kasko osiguranjem obezbeđujete pokriće štete na vašem vozilu bez obzira na to ko je prouzrokovao štetu;
• Polisa auto-kasko osiguranja ne važi u slučaju promene vlasnika vozila;
• Ukoliko pre otuđenja vozila niste imali štetu, društvo za osiguranje je dužno da vam na vaš zahtev vrati deo premije za preostali ugovoreni period osiguranja;
• Imate pravo na smanjenje premije (bonus) kod potpunog auto-kasko osiguranja ako je vaše vozilo neprekidno bilo osigurano najmanje godinu dana i ako u tom periodu niste imali štetu;
• Ukoliko ste imali veći broj šteta po osnovu auto-kasko osiguranja, društvo za osiguranje ima pravo da u narednom periodu zaračuna višu premiju (malus);
• Ukoliko ste ugovorili auto-kasko osiguranje sa učešćem u šteti, visina naknade biće umanjena srazmerno učešću u šteti.

Auto-kasko predstavlja vrstu dobrovoljnog osiguranja od štete na vašem motornom vozilu. Polisa auto-kasko osiguranja se zaključuje na period od jedne godine ili kraće (kratkoročno) ili za vreme duže od jedne godine (višegodišnje).

Predmet auto-kasko osiguranja mogu biti sve vrste motornih vozila. Sastavni delovi, posebna i dodatna oprema mogu takođe biti predmet osiguranja, ako je tako predviđeno uslovima osiguranja.

Auto-kasko osiguranje obezbeđuje naknadu štete na motornom vozilu koja može nastati kao posledica tuđe ili sopstvene odgovornosti i/ili više sile.
Auto-kasko osiguranje obezbeđuje pokriće štete i kod manjih nezgoda (ogrebotine pri parkiranju,manja ulubljenja i sl.).
Auto-kasko osiguranje daje i mogućnost da sami birate širinu pokrića, odnosno vrste rizika od kojih osiguravate svoje vozilo.

Auto-kasko osiguranje deli se prema rizicima koje pokriva zaključena polisa, a postoje i razlike u klasifikaciji između pojedinih društava za osiguranje.

 

Zašto je bolje ugovoriti kasko osiguranje direktno sa osiguranjem nego preko posrednika?

Auto-kasko osiguranje se deli na:

Potpuno, koje omogućava osiguranje od saobraćajne nezgode, oštećenja izazvanog spoljnim termičkim ili hemijskim delovanjem, groma, požara, oluje, lavine, grada, pada ili udara nekog predmeta, javnih demonstracija i manifestacija, obesti trećih lica i sl. Potpuno auto-kasko osiguranje može biti sa učešćem u šteti ili bez njega.

Delimično, koje omogućava pokriće štete do ugovorenog iznosa kod nastanka osiguranog slučaja. Zaključuje se za pojedine rizike, od kojih je najčešći rizik od loma stakla. Detaljnije o delimičnom kasko osiguranju pročitajte na linku DELIMIČNO KASKO OSIGURANJE.

Dopunsko, koje se može zaključiti uz potpuno auto-kasko osiguranje i omogućava osiguranje od krađe vozila, razbojništva, poplave, bujice, visoke vode, utaje, prevare i sl.

Visina premije auto-kasko osiguranja se razlikuje od društva do društva za osiguranje. Zavisi od više faktora, od kojih su najznačajniji: vrsta vozila (putno, teretno), vrednost vozila, namena (standardna, taksi, obuka vozača, rentakar), bonus, širina pokrića rizika i teritorija.

ŠTA URADITI U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE?


• U slučaju saobraćajne nezgode odmah obavestite policiju (pozivni broj 192) i sačekajte službena lica da izvrše uviđaj;
• Obezbedite vozilo tako da se omogući bezbedan saobraćaj I pri tom ne vršite promene na licu mesta koje bi otežale sastavljanje zapisnika o saobraćajnom udesu. Preduzmite potrebne mere radi zaštite vozila od novih oštećenja.
• Pre potpisivanja zapisnika sa uviđaja proverite da li su svi bitni podaci uneti i da li je činjenično stanje pravilno navedeno, jer imate pravo na prigovor ukoliko zapisnik nije objektivno sačinjen;
• Zapisnik sa uviđaja možete podići u službi MUP-a nadležnoj po teritorijalnom principu (prema mestu gde se saobraćajna nezgoda dogodila);
• Nastankom osiguranog slučaja, u roku od tri dana od dana nastajanja osiguranog slučaja obavestiti društvo za osiguranje kod koga ste zaključili auto-kasko polisu, radi procene štete i ostvarivanja prava na nadoknadu;
• Ne vršite nikakve popravke na vozilu pre sačinjavanja zapisnika o oštećenju vozila;
• Ukoliko vam je u zapisniku o oštećenju vozila konstatovano „da je potrebno ispitati rentabilnost popravke vozila“, ne popravljajte vozilo dok vam ne saopšte rezultate ispitivanja rentabilnosti popravke vozila;
• Zahtev za nadoknadu štete sa potrebnom dokumentacijom treba podneti društvu za osiguranje kod koga ste zaključili auto-kasko polisu;
Društvo za osiguranje je dužno da vam u roku od 14 dana od dana kada ste dostavili kompletan zahtev obradi zahtev i učini ponudu za isplatu naknade.
Štetu kod auto-kasko osiguranja plaća društvo za osiguranje kod koga je motorno vozilo osigurano.

Izvor: NBS

VAŽNO: U svim osiguravajućim društvima kasko polisa ne važi ako vozilom upravljala osoba bez odgovarajuće dozvole, ako je bila pod uticajem alkohola ili narkotika, ako je nesreća nastala usled prolaska na crveno svetlo itd …

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.