Rizici u kasko osiguranju - nastanak šteta

Rizici koji mogu uticati na nastanak šteta kod kasko osiguranja

Najčešće rizik označava budući neizvestan događaj čijim ostvarenjem može nastati neka šteta.

rizici kod kasko osiguranjaKasko osiguranjem mogu biti obuhvaćeni sledeći rizici:

 • saobraćajna nezgoda

pod saobraćajnom nezgodom podrazumeva se sudar, udar, prevrtanje, iskliznuće, survavanje i ostala oštećenja ili uništenja vozila prouzrokovana iznenadnim događajima, pod dejstvom mehaničke sile, nezavisno od volje ugovarača osiguranja/osiguranika ili vozača.

 • požar

požarom se smatra vatra nastala iznenada i neočekivano na vozilu od vatre nastale izvan vozila ili pak su samom vozilu. Osiguravač nije u obavezi da nadoknadi štetu na električnoj instalaciji koja je nastala pregorevanjem instalacije, osim ako se razvio požar.

 • eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije eksplozijom se smatra iznenadno ispoljavanje sile zasnovano na težnji pare ili gasova za širenjem.
 • iznenadno termičko ili hemijsko delovanja spolja 
 • pad ili udar predmeta (drveće, jarboli i drugi predmeti) koji nije sastavni deo osigurane stvari ili osiguranog skupa u koji spada osigurana stvar
 • pad letelice
 • manifestacija ili demonstracija
 • zlonamerni postupci ili obesti trećih lica
 • oštećenja tapacirunga u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način
 • namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete
 • udar groma
 • oluje - olujom se smatra vetar brzine 17,2 metra u sekundi, odnosno 62 kilometra na čas (8 stepeni jačine po Boforu), ili više
 • udar grada - osiguranjem su obuhvaćene štete nastale neposrednim udarima ledenih zrna grada u predmet osiguranja
 • snežne lavine, kao i pad snega i leda na vozilo
 • odron zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena, osim ukoliko uzrok odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena nije zemljotres
 • poplava, bujica i visoka voda
  1) Pod poplavom se podrazumeva stihijsko, neočekivano plavljenje terena, ulica i puteva od stalnih voda (reka, jezera, mora i dr.), usled izlivanja iz korita, provale nasipa ili brana ili zbog izlivanja vode usled izvanredno visoke plime, neobične jačine talasa na moru i jezeru i nadolaženja vode iz veštačkih jezera. Poplavom se smatra i neočekivano plavljenje terena, ulica i puteva usled naglog obrazovanja velike količine vodene mase nastale provalom oblaka. Ovim osiguranjem obuhvaćene su štete na osiguranom vozilu za vreme poplave i neposredno po povlačenju vode.
  2) Pod bujicom se podrazumeva stihijsko i neočekivano plavljenje terena vodenom masom koja se obrazuje na nizbrdnim terenima usled jakih atmosferskih padavina i slivanja ulicama i putevima.
  3) Pod rizikom visokih voda podrazumeva se:
  a) izuzetna pojava neuobičajenog porasta vodostaja u neočekivano vreme i
  b) pojava podzemne vode kao posledica visokih voda.

Obaveza osiguravača za štete od visokih voda i podzemnih voda kao i njihovih posledica, počinje sa porastom visoke vode iznad unapred utvrđenih najviših mesečnih kota vodostaja ili protoka izmerenih prema pokazivaču vodostaja koji je najbliži mestu nastale štete.

Osiguranjem su obuhvaćene štete:

a) za vreme poplave i neposredno po povlačenju vode;
b) od izlivanja iz kanalizacione i vodovodne mreže, samo ako je do izlivanja došlo usled poplave ili bujice,
c) na vozilu koje se našlo u živom i suvom koritu reke ili potoka, tj. na prostoru između nasipa i reka, a radi se o vozilu koje se zbog svoje namene moglo naći na ovom prostoru.
Osiguravač nije u obavezi da nadoknadi štetu koja je nastala usled kretanja vozila kroz poplavljen teren, ulicu ili put, rečno korito ili potoke, kao ni u slučaju kada je vozaču moralo biti poznato da se kreće u susret stihijskom delovanju voda, osim kada se radi o spašavanju ljudi i imovine

 • obest trećih lica
 • krađa vozila
 • lom i oštećenje stakala
 • krađa stakala
 • potapanje

VAŽNA NAPOMENA: Ovde su nabrojani mogući rizici, raspitajte se kod osiguravajućeg društva koje sve rizike pokriva kasko osiguranjem.

U nekim osiguravajućim kućama (društvima) postoji mogućnost izbora šiirine pokrića t.j. vrste opasnosti (rizika) od kojih će Vaše vozilo biti osigurano.(osnovni rizici, dopunski rizici, kombinacije delimičnih osiguranja itd.)

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.