Plaćanje kasko premije

Šta sve utiče na cenu kasko polise

PREMIJA OSIGURANJA - je iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o osiguranju. Pogledajte šta sve utiče na iznos premije

plaćanje premije kasko osiguranja

 • Vrsta i namena vozila
 • Osnovica za obračun - ukupna stvarna nabavna cena novog vozila na dan zaključenja ugovora
 • Visina premije zavisi od broja ostvarenih osiguranih rizika, odnosno o proteklom vremenu bez ostvarenog osiguranog rizika
 • Bonus - smanjenje premije zbog neprijavljenih šteta kroz određeno razdoblje - broj godina (10%-50% u zavisnosti od osiguravajućeg društva)
 • kod prve prijave štete gubi se celi do tada ostvareni bonus
 • Uticaj bonusa iz osiguranja AO (autoodgovornosti) na bonus kod kasko osiguranja
 • Porodični bonus
 • Ekstra bonus
 • Malus - povećanje premije zbog prijave dve ili više šteta u jednom osiguračevom  periodu (30%-200% od premije u zavisnosti od osiguravajućeg društva)
 • Ugovorene franšize
 • Obim pokrića (paket rizika)
 • Visina pokrića
 • Suma osiguranja
 • Trajanje osiguranja
 • Teritorijalno pokriće (Srbija ili Srbija+Evropa)
 • ostvarenih popusta po nekom od osnova

Ako premija ne bude plaćena, ugovor o kasku prestaje imati vrednost po zakonu nakon isteka roka od 30 dana nakon što je ugovaraču osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguraniku sa obaveštenjem o dospelosti premije.

BONUS I MALUS

Bonus je nagrađivanje vlasnika koji u toku godine nije napravio nikakvu štetu na svom automobilu, kako bi se motivisao da i ubuduće bude pažljiv. Bonus svake godine raste do najviše 50%, pri čemu je vrlo značajno da se može preneti na novi automobil ili čak na člana uže porodice.

Sa druge strane, malus predstavlja kažnjavanje za vozače koji u toku godine više puta naplate štetu. Na primer, neka osiguravajuća društva nakon treće štete naplaćuje malus u punom iznosu premije, dok se kod drugih osiguravajućih društava kod treće isplate doplaćuje 20%, četvrte 30%, pete 50% i kod svake sledeće 100% premije.

Bonus i malus takođe imaju zadatak da motivišu vlasnike da ne prijavljuju manja oštećenja, već da ih poprave o svom trošku - mnogi ne žele da zbog nekoliko ogrebotina izgube bonus za sledeću godinu i pritom rizikuju malus ukoliko im zatreba veća intervencija. Naravno, bonus se ne gubi ukoliko je drugi vozač izazvao udes.

POVRAĆAJ PLAĆENE PREMIJE je moguć u sledećim slučajevima:

 • Uništenje ili nestanak predmeta osiguranja (ako nisu posledica pokrivenog uzroka štete, vraća se iznos za neiskorišćeno vreme); ako jesu posledica pokrivenog uzroka osiguravač zadržava celokupnu plaćenu premiju
 • Odjava vozila nadležnom telu (za neiskorišćeno vreme)
 • Promena vlasnika (za neiskorišćeno vreme)
 • Obračunska greška osiguravača

OBAVEZE OSIGURANIKA

 • Odmah, a najkasnije u roku od tri dana obavestiti osiguravača o nastanku osiguranog slučaja
 • Kod krađe, požara, eksplozije, prometne nezgode, štetu prijaviti u roku od 24 sata nadležnoj policijskoj stanici i osiguravaču
 • Pružiti osiguravaču sve podatke kojima raspolaže u svrhu utvrđivanja uzroka, obima i iznosa štete, a naročito činjenice da je slučaj (kad je to potrebno) prijavio policijskoj stanici.
 • Osiguranik je dužan pravilno prijaviti nastanak osiguranog slučaja, a osiguravač je dužan nadoknaditi pravilno prijavljenu štetu osiguraniku

ISPLATA NAKNADE ŠTETE

 • Utvrđivanje iznosa naknade štete (amortizacija - kod totalne štete, franšiza), osiguravač je dužan pristupiti proceni štete najkasnije 3 dana od prijave
 • Nema dogovora o uzroku štete ili visini: veštačenje
 • Krađa: ako se vozilo nađe u roku od 30 dana osiguranik ga je dužan preuzeti. Ako protekne taj rok radi se o potpunoj šteti, ali osiguranik, ako se vozilo naknadno (poslije 30 dana) pronađe, ima pravo zadržati vozilo ako vrati primljenu naknadu i zakonsku kamatu.

VAŽNA NAPOMENA: Nemojte vršiti popravku vozila pre prijave štete

FRANŠIZE - učešće osiguranika u šteti

 • Odbitna franšiza
 • Obavezna dodatna franšiza za ostvarenje rizika krađe, razbojništva ili protivpravnog oduzimanja vozila, iznos franšize zavisi od toga kada se krađa dogodila - što kasnije, franšiza manja (može biti 0%)

 PROMENA VLASNIKA VOZILA I UGOVOR O KASKO OSIGURANJU VOZILA

 • Ugovor prestaje istekom 24. sata dana kad je novi vlasnik preuzeo vozilo
 • Osiguravač može pristati na produženje ako je plaćena kompletna premija za ceo ugovoreni period
 • Promena vlasnika - povraćaj premije starome vlasniku za neiskorišćeni period (samo kod punog godišnjeg kaska)
 • Ugovor ostaje na snazi ako do promene vlasnika dolazi po osnovi nasleđivanja

KOME SE ŽALITI

U slučaju problema možete se obratiti informativnom centru Narodne banke Srbije putem besplatnog broja telefona 0800-111-110. Centar radi svakog radnog dana od 08:00 do 21:00, a na postavljena pitanja se odgovara u roku od 48 sati. Razne informacije se mogu dobiti i na zvanicnom sajtu http://www.nbs.rs

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.