Osiguranje plovila - pojmovi

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA

OBAVEZNO osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
Vlasnik čamca sa sopstvenim pogonom snage motora preko 15 kW, koji se saglasno propisima o registraciji čamaca upisuje u odgovarajući registar, dužan je da u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju zaključi ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju upotrebom čamca pričini trećim licima usled smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja (nematerijalne štete). Registracija čamca i produženje registracije može se izvršiti tek kad se organu nadležnom za registraciju podnese dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju.
Postoji mogućnost da vlasnici čamaca čija je snaga motora do 15 kW zaključe osiguranje od odgovornosti za šteteu pričinjenu trećim licima iako to nije njihova zakonska obaveza.
Predmetno osiguranje važi za plovidbu unutrašnjim vodama Republike Srbije uz mogućnost proširenja pokrića i na teritorijane vode drugih evropskih država.
Najniža suma osiguranja po jednom štetnom događaju, na koju mora biti zaključeno osiguranje, propisana je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.
Premija osiguranja se određuje u zavisnosti od snage motora i namene čamca (sport i rekreacija, privredna delatnost).

DOBROVOLJNO osiguranje vlasnika čamaca od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima
U paketu sa obaveznim osiguranjem vlasnika čamaca od odgovornosti za šteteu pričinjenu trećim licima (nematerijalne štete) moguće je zaključiti dopunsko osiguranje od odgovornosti za štete koje pričine trećim licima usled uništenja odnosno oštećenja stvari (materijalne štete).
Predmetno osiguranje važi za plovidbu unutrašnjim vodama Republike Srbije uz mogućnost proširenja pokrića i na teritorijane vode drugih evropskih država.
Najniža suma osiguranja po jednom štetnom događaju, na koju može biti zaključeno osiguranje, iznosi 10.000 EUR a maksimalna 100.000 EUR.

DOPUNSKO osiguranje vozača i putnika na čamcu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Pored osiguranja od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima moguće je zaključiti dopunsko osiguranje vozača i putnika na čamcu od posledica nesrećnog slučaja (nezgode). Limiti pokrića iznose 150.000 RSD za smrt i 300.000 RSD za invaliditet.

KASKO OSIGURANJE
Kasko osiguranje plovila obezbeđuje osiguravajuću zaštitu plovilu od rizika kojima je izložen tokom plovidbe i za vreme stajanja (usidrenje odnosno priveza). Osiguranjem su pokrivene štete koje su nastale kao neposredna posledica sledećih rizika:
- plovidbene nezgode (sudar, udar, nasukanje, potonuće, prevrnuće, dodir dna i sl.)
- požara, eksplozije
- nevremena, oluje i sličnim vanrednim vremenskim prilikama
- pada ili udara nekog drugog predmeta u plovilo
- zlonamernog postupka posade ili drugih osoba
- nasilnog oduzimanja ili krađe
Iz osiguranja se nadoknađuju gubici ili učinjeni troškovi ako usled osiguranih rizika nastupi: potpuni gubitak, posebna havarija, obaveza isplate nagrade i troškova spasavanja, kao i troškovi procene i likvidacije šteta.
Kasko osiguranje plovila pokriva trup plovila (korito, kabina, jarboli, kormilo) i ugrađeni ili vanbrodski motor sa rezervoarom. Ako se posebno ugovori pokrićem su obuhvaćeni i:
- dodatna oprema (sidra, sidreni lanci, vesla, čelična užad, daljinske komande sa upravljačem i sl.)
- specijalna oprema (radari, radio stanice, reflektori i sl.)
- troškovi vađenja potonulog plovila.
Do visine osigurane vrednosti plovila, polisom kasko osiguranja pokrivena je i odgovornost za štete pričinjene sudarom ili udarom drugom plovilu ili objektu pričvršćenom na vodi ili obali, kao i drugim licima uključujući smrt i telesne povrede.

Zahtev za kasko ponudu - vozila

Kalkulator kasko osiguranja

Kasko osiguranje - voznih parkova

kasko osiguranje voznih parkova

Zahtev za kasko ponudu - čamci

kasko osiguranje brodova čamaca

Podsetnik za istek kasko osiguranja

podsetnik

Vaše iskustvo sa kasko osiguranjem

kasko iskustvo

Pitajte nas u vezi kasko osiguranja

pitajte nas

Izaberite sami najbolju ponudu kasko osiguranja.