KASKO OSIGURANJE- Izaberite sami najbolju ponudu | Kasko osiguranje Srbija | Važeće cene kasko polise |Kasko osiguranje cene | Auto kasko osiguranje.

Uncategorised

Uslovi korišćenja

Kalkulator kasko osiguranja


Jedna od osnovnih ideja i zamisli portala  www.kasko-osiguranje.rs je objedinjavanje javno dostupnih informacija iz oblasti kasko osiguranja, na jednom mestu i omogućavanje dostupnosti takvih informacija svim svojim korisnicima.

Svi servisi i usluge na portalu www.kasko-osiguranje.rs su potpuno besplatni za sve korisnike. Orijentisani ka razvoju elektronskog društva u Srbiji činimo sve da uštedimo vreme naših korisnika i omogućimo što više internet usluga. Svi servisi i usluge na portalu www.kasko-osiguranje.rs produkt su dugog i mukotrpnog rada našeg tima, ispitavanja potreba naših posetilaca i detaljne analize ove oblasti u Srbiji. Kao takvi pripadaju i vlasništvo su portala www.kasko-osiguranje.rs

Sva prava na dizajn, rešenja, promotivno propagandna sredstva, likovno grafička rešenja, kao i pravo na propagandne tekstove, slogane, parole, audio-vizuelne i druge oblike autorskog istraživanja pripadaju isključivo autorima: portalu www.kasko-osiguranje.rs. Korišćenje bilo kog sadržaja sa ovog portala nije dozvoljeno bez pitanja i pismene dozvole autora.

Šta je kasko osiguranje

ŠTA JE KASKO OSIGURANJE?

 

Ugovorom o kasko osiguranju osiguravač se obavezuje nadoknaditi materijalne štete na osiguranom vozilu te drugim osiguranim predmetima u vozilu i na vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika, a  osiguranik se obvezuje za to platiti premiju osiguranja.

 

PREDMET KASKO OSIGURANJA

 
 • Motorno vozilo sa standardno ugrađenim dijelovima i opremom od strane proizvođača (dodatna oprema, radio-aparat, CD-player, zvučnici, antena, klima uređaj,plinski uređaj za pogon motora... koji nisu delovi standardnog tipa određenog vozila - pokriveni kaskom samo ako se dodatno ugovori)
 • Prtljag, putne kolekcije uzoraka robe, alat i pribor za obavljanje profesionalne delatnosti, pokretna tehnika u automobilima. Osigurani  su samo ako se prevoze uz prisutnost vlasnika, odnosno osobe zaposlene kod vlasnika i ako je zaključeno puno kasko osiguranje.
 • Predmeti su osigurani dok su u zaključanom vozilu, ili su pričvršćeni na vozilo kao i dok se nalaze u hotelu, prenoćištu ili stanu izvan mesta stanovanja vlasnika stvari.
 • Prtljag  su predmeti za lične potrebe koje osiguranik, vozač ili putnici nose u vozilu ili na vozilu, uključujući i odeću. (isključen novac, nakit, isprave).

 

VRSTE KASKO OSIGURANJA podela prema rizicima

 
 • POTPUNO kasko osiguranje (osnovno i dopunsko)

Ovaj tip osiguranja predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne opreme (ako je to ugovoreno) od posledica ostvarenja određenih rizika, a koji su definisani paketima rizika, koji zavise od osiguravajuće kuće sa kojom sklapate ugovor. Pogledajte primer jednog od paketa rizika:

 1. Paket rizika I - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača drugog motornog vozila.
 2. Paket rizika II - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila.
 3. Paket rizika III - saobraćajna nezgoda za slučaj odgovornosti vozača osiguranog vozila ili vozača drugog motornog vozila.
 4. Paket rizika IV - požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, manifestacije ili demonstracije, odron zemljišta, rušenje stena ili obrušavanje zemljišta, poplava, bujica i visoka voda -za vreme mirovanja vozila na unapred utvrđenoj adresi.
 5. Paket rizika V - saobraćajna nezgoda, požar, udar groma, oluja, grad(tuča), snežna lavina, pad ili udar nekog predmeta, iznenadno termičko ili hemijsko delovanje spolja, eksplozija, pad vazdušne letelice,  manifestacije ili demonstracije, zlonamerni postupci ili obesti trećih lica, oštećenja tapaciranih delova vozila nastalih prilikom pružanja pomoći licima koja su povređena u saobraćajnoj ili nekoj drugoj nezgodi, namerno prouzrokovanje štete na osiguranoj stvari u cilju sprečavanja veće štete na toj ili drugoj stvari ili licima, poplava, bujica i visoka voda, odron zemljišta ili obrušavanje zemljišta i stena, potapanje.
 6. Paket rizika VI - podrazumeva sve rizike iz paketa V, kao i rizike: neovlašćeno korišćenje vozila, krađa vozila, razbojnička krađa i razbojništvo.

 

 • DELIMIČNO kasko osiguranje ( rizici svrstani u kombinacije označene slovima I, II, III, IV, V, VI...), uz njih u pravilu nije moguće kasko osigurati naknadno ugrađenu opremu, prtljag i druge stvari u vozilu ili na vozilu.

 

 • DOPUNSKO kasko osiguranje podrazumeva osiguranje ličnog prtljaga putnika u vozilu (izuzimajući prtljag putnika u autobusima) i alata za profesionalnu upotrebu. Ovaj vid osiguranja je moguće ugovoriti samo ukoliko je ugovoreno i potpuno kasko osiguranje.
Važna napomena: svaka osiguravajuća kuća formira svoje pakete rizika koji su definisani ugovorom o kasko osiguranju.

Kalkulator kasko osiguranja     kasko osiguranje brodova čamaca

Pojmovi kod kasko osiguranja

Izracunaj kasko baner

 

UGOVOR O KASKO OSIGURANJU (POLISA KASKO OSIGURANJA)

 
OSOBINE UGOVORA O OSIGURANJU
 

Ugovor o osiguranju je dvostrano obavezni ugovor. Ugovorom o osiguranju nastaju obaveze za obe ugovorne strane: osiguranik se obavezuje da plaća premiju osiguranja, a osiguravač da snosi posledice ostvarivanja određenog rizika.

 

PREDMET UGOVORA O OSIGURANJU

 

Predmet ugovora o osiguranju je ono što čini predmet obaveza osiguravača i osiguranika. To su premije i nadoknade iz osiguranja.

 

KORISNIK OSIGURANJA (OSIGURANIK):

 

je lice kome OSIGURAVAČ na osnovu ugovora o osiguranju isplaćuje osiguranu sumu, odnosno naknadu.

 
 

OSIGURAVAČ:

 je pravno lice(osiguravajuća kuća)  ili njegov zastupnik koji sa KORISNIKOM OSIGURANJA (OSIGURANIKOM) zaključuje ugovor o osiguranju.
 

Slučajevi u kojima se isključuje obaveza OSIGURAVAČA

 • Krađa, razbojništvo, protivpravno oduzimanje od strane supružnika, deteta, brata sestre, osobe koja sa osiguranikom živi u zajedničkom domaćinstvu.
 • Tzv. pogonske štete (probušene ili istrošene gume, istrošeni amortizeri, nedostatak autotečnosti, smrzavanja tečnosti, štete od tereta koji se prevozi, tehnička neispravnost, vuča...)
 • Ako se nakon krađe, razbojništva požara ili eksplozije ne prijavi policiji događaj i policija o tome ne sastavi službeni  zapisnik.
 • Vozilom upravlja osoba bez vozačke dozvole
 • Vozilom upravlja osoba pod uticajem narkotika, alkohola(ili ako posle nezgode odbija da se podvrgne testu provere nivoa alkohola ili narkotika)
 • Namera ili prevara osiguravača ili zastupnika(Ugovarača osiguranja), osiguranika, članova njihove uže porodice, ili vozača.
 • Nezaključano vozilo
 • Oduzimanje vozila odlukom nadležnog javnog tela
 • Nemogućnost da nakon krađe osiguravaču predoči originalne ključeve, knjižicu vozila i saobraćajnu dozvolu ukradenog vozila

 

 

PREMIJA OSIGURANJA

 

Premija osiguranja je iznos koji se plaća za osiguranje po ugovoru o osiguranju.

 

NADOKNADA IZ OSIGURANJA

 

U imovinskom osiguranju (kasko osiguranje) visina naknade na koju osiguranik ima pravo kada nastupi osigurani slučaj redovno je u zavisnosti od tri elementa:

 

1) visine prouzrokovane štete

 

2) osigurane sume

 

3) vrednosti osigurane stvari.

 

Ova tri elementa su u međusobnoj povezanosti i uslovljenosti, tako da uzajamno utiču jedan na drugog.

 

OSIGURANI SLUČAJ

 

Osigurani slučaj je budući, iznenadni i od volje osiguranika nezavisni štetni događaj koji ima za posledicu realizaciju štetnog događaja, odnosno to je događaj čije nastupanje predstavlja ostvarivanje rizika koji je obuhvaćen osiguranjem. Kod kasko osiguranja to znači da će dalja sudbina ugovora zavisiti od toga da li je šteta na osiguranom vozilu potpuna (totalna) ili samo delimična.

 

TOTALNA ŠTETA

 

U slučaju totalne štete osigurano vozilo nije moguće tehnički popraviti, ili je to ekonomski neopravdano, ili su troškovi popravke, uvećani za umanjenu vrednost vozila kod AO, veći ili jednaki vredosti vozila umanjenoj za procenjenu vrednost ostatka vozila. Totalna šteta može samo jednom da nastupi na osiguranom vozilu, te na njemu ne može više biti ostvaren rizik, pa prema tome ne postoji ni predmet dalje obaveze osiguravača. S obzirom da prestaje da postoji predmet osiguranja samim tim gase se i odnosi zasnovani tim ugovorom. Ipak važno je napomenuti da po opštim uslovima osiguranja osiguravaču pripada iznos premije za tekuću godinu osiguranja.

 

DELIMIČNA ŠTETA

 Kada na osiguranom vozilu nastanu samo delimična oštećenja i njegova popravka je ekonomski opravdana. Za razliku od totalne štete koja može samo jedanput da nastane, osigurani slučaj kod delimične štete može i kasnije ponovo da nastupi. Tako da je moguće da se pravni odnosi zasnovani ugovorom o osiguranju i dalje nastave. Samo se postavlja pitanje da li će osigurano vozilo posle delimične štete biti pokriveno u visini njegove preostale vrednosti (t.j. da li će doći do modifikacije osigurane sume), ili će odmah biti izvršena nadoknada štete i osiguranje nastaviti da teče bez promena u osiguranoj vrednosti i bez promena osigurane sume).
 

 

VREDNOST OSIGURANE STVARI

 

Vrednost osigurane stvari je značajan elemenat za određivanje nadoknade iz osiguranja, jer predstavlja gornju granicu obaveze osiguravača pri isplati nadoknade iz osiguranja. Postoji jasna razlika između tzv. Vrednosti stvari za osiguranje i vrednosti stvari za nadoknadu štete. Ova razlika je nastala iz potrebe da se precizno odredi vrednost osigurane stvari u određenom vremenskom periodu, jer je vrednost stvari promenljiva u toku trajanja osiguranja.

 

VREDNOST ZA OSIGURANJE

 

Kao vrednost stvari za osiguranje označava se vrednost koju stvar ima u momentu zaključenja ugovora o osiguranju. Vrednost ovog pojma, pomoću koga se određuje visina osigurane sume, je u tome što je u momentu zaključenja ugovora ona najpouzdaniji kriterijum.

 

VREDNOST ZA NADOKNADU

 

S obzirom da je osigurana stvar u toku trajanja osiguranja izložena promenama vrednosti, primena principa obeštećenja zahtevala je da se druga vrednost uzme kao vrednost merodavna za utvrđivanje nadoknade iz osiguranja. Najčešće to je vrednost stvari u momentu realizovanja rizika. U opštim uslovima za imovinska osiguranja postoje tri  momenta za utvrđivanje nadoknade iz osiguranja:

 

1) Momenat osiguranog slučaja

 

2) Momenat utvrđivanja štete

 

3) Momenat obeštećenja

 

 

OBJAŠNJENJA:

 

1) Kao osnov za obračun štete uzima se vrednost osigurane stvari u momentu nastanka  osiguranog slučaja .

 

2) Kod kasko osiguranja motornih vozila za utvrđivanje visine štete merodavna je nabavna cena novog vozila na dan utvrđivanja visine štete. Nezgoda ovog načina utvrđivanja visine štete je u tome što osiguravač može da odugovlači sa postupkom, pa siguranik usled toga pretrpi štetu.

 

3) Kao osnov za obračun štete uzima se vrednost osigurane stvari u momentu obeštećenja.


OSIGURANA SUMA
Najveći iznos obaveze osiguravača za ugovoreni osigurani slučaj. Objašnjenje: Kada se zaključuje ugovor o kasko osiguranju, automobil ima određenu vrednost u tom trenutku, zavisno od godišta, marke, tipa...to predstavlja osiguranu sumu t.j. maksimalni iznos u slučaju nastanka totoalne štete (gubitka automobila). Ako se šteta desi posle određenog vremenskog perioda, npr nekoliko meseci nakon sklapanja ugovora o kasko osiguranju vrednost automobila je manja u odnosu na vrednost kada je napravljena kasko polisa(ugovor). Tada u slučaju gubitka automobila osiguravajuća kuća isplaćuje vrednost automobila na dan štete. Orijentacionu procenu vrednosti vašeg automobila mоžete pogledati ovde.
 
 

PONUDA ZA KASKO OSIGURANJE

Elektronska, usmena ili pismena izjava volje kojom se traži zaključivanje ugovora o kasko osiguranju. Na sajtu www.kasko-osiguranje.rs možete podneti elektronski zahtev za kasko ponudu od osiguravajućih kuća ako kliknete ovde.

 

Kalkulator kasko osiguranja     kasko osiguranje brodova čamaca

Kalkulator kasko osiguranja